กว่าจะเป็น infographic ที่มีประสิทธิภาพ

Published

August 28, 2017

Share MEE

รับทำinfographic-Mr.Mee Studio-032

กว่าจะเป็น infographic ที่เป็นมีประสิทธิภาพ

ในยุคปัจจุบันที่มีข้อมูลอยู่มากมายมหาศาลจึงเกิดวิธีการสื่อสารแบบต่างๆขึ้นเพื่อให้สื่อสารข้อมูลอันมากมายเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการรับทำ infographic ด้วยที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับการสื่อสารข้อมูลจำนวนมากเหล่านั้น ซึ่งรูปภาพที่ดีควรเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองได้และ infographic ที่ดีก็เช่นกัน

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การออกแบบ infographic ที่ดีให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะต้องเข้าใจในเนื้อหาแล้วยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆอีกด้วยเพื่อให้งานออกแบบที่ออกมานั้นสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

1.กำหนดเป้าหมายในการสื่อสารให้ชัดเจน

โดยเริ่มจากเราควรกำหนดเป้าหมายในการสื่อสารให้ชัดเจนว่าต้องการจะสื่อสารอะไร สื่อสารไปเพื่ออะไร เพื่อเป็นส่วนช่วยให้นักออกแบบทำความเข้าใจกับเนื้อหาและสิ่งเหล่านั้นเบื้องต้นก่อน เพื่อให้สามารถเลือกรูปแบบในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะถ้าหากนักออกแบบเองยังไม่เข้าใจในส่วนนี้ แล้วจะออกแบบให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร

2.รู้จักกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร

เพื่อการประเมินความสนใจ รวมไปถึงวิธีการรับสารของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้นักออกแบบกำหนดแนวทางการออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มก็จะมีวิธีดึงดูดความสนใจและสื่อที่ใช้รับสารที่แตกต่างกันออกไป

3.กำหนดใจความสำคัญ แกนหลักของการนำเสนอ

Infographic ที่ดีจะต้องสื่อความหมายให้ชัดเจนและมีประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียวหรือไม่ควรมีหลายประเด็นมากเกินไป เพราะการสื่อสารหลายๆเรื่องในทีเดียวอาจทำให้ผู้รับสารสับสนและเข้าใจได้ไม่ชัดเจน

4.สื่อสารให้ถูกต้อง ตรงประเด็นและกระชับ

การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพเราต้องสื่อสารให้ตรงประเด็นกับสิ่งที่ได้กำหนดไว้ทั้งเป้าหมายและใจความสำคัญ รวมถึงควรสื่อสารให้กระชับด้วย เพื่อไม่ให้ข้อมูลยาวจนเกินไปจนผู้รับสารขี้เกียจอ่าน และจะต้องรู้จักตรวจเช็คข้อมูลและตัวหนังสือภายในงานให้ถูกต้องชัดเจนอยู่เสมอเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

5.ต้องคำนึงด้วยว่าภาพหรือสัญลักษณ์อาจจะไม่ใช่ทางออกทั้งหมด

การสื่อสารความหมายด้วยภาพหรือสัญลักษณ์นั้นอาจไม่ใช่ทางออกของการทำข้อมูลเนื้อหาให้เข้าใจง่ายเสียทุกครั้งไป เพราะสุดท้ายแล้ว infographic ก็ยังไม่ใช่ทางออกของการนำเสนอข้อมูลทุกรูปแบบถึงแม้จะใช้ได้หลากหลายแต่ก็ยังมีข้อจำกัด ดังนั้นทางแก้ไขหนึ่งคือการต้องรู้จักคำนึงถึงข้อมูลที่เราจะสื่อสารด้วย และเล่าเรื่องให้เป็น รู้จักเลือกสื่อหรือวิธีการเล่าแบบอื่นมาทดแทน อาจจะเป็นแอนิเมชั่นหรือแอพพลิเคชั่นหรือสื่ออื่นๆ รวมถึงการใช้ทั้งรูปภาพและตัวหนังสือร่วมกันในบางครั้งก็ช่วยให้สื่อสารได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ภาพแทนข้อมูล

1.ตั้งต้นย่อยข้อมูลจากข้อมูลอันมหาศาล

สิ่งแรกที่ควรทำก่อนเลยคือการสรุปย่อยข้อมูลที่ต้องการสื่อสารจากข้อมูลยาวๆให้เข้าใจง่ายเสียก่อน

2.จับใจความสำคัญของข้อมูลเหล่านั้น

จับประเด็นใจความสำคัญของข้อมูลเหล่านั้น โดยให้ลองมองดูด้วยว่ามีข้อความข้อมูลหรือใจความสำคัญอะไรที่เราสามารถนำมาปรับทำเป็นรูปภาพได้บ้างเอาไว้ด้วย

3.จัดระบบข้อมูลเหล่านั้นทำให้ข้อมูลสั้นและเรียบง่าย

ควรทำข้อมูลให้สั้นๆอาจจะเป็นประโยคสั้นๆหลายๆประโยค หรือจะทำเป็นลิสต์หัวข้อไว้ก็ได้ เพื่อให้สะดวกต่อการจัดวางและง่ายต่อการอ่านของผู้รับสารด้วย

4.แปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นภาพ

โดยดูจากข้อมูลใจความสำคัญหรือประโยคหัวข้อต่างๆที่เราพอจะนำมาแปลงเป็นภาพได้ มาแปลงเป็นภาพประกอบเพื่อให้สื่อสารได้เข้าใจง่ายและรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุปแล้วจะเห็นได้ว่ากว่าจะกลายมาเป็น infographic ที่มีประสิทธิภาพได้นั้นสิ่งที่สำคัญมีทั้งด้านรูปภาพและข้อมูล ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปให้ดี เพื่อให้ได้มาซึ่ง infographic ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและส่งผลที่ดีต่อการรับทำ infographic ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www.tcdc.or.th/creativethailand/article/Insight/26184

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: