คุณค่าของสื่อการสอน

Published

August 20, 2017

Share MEE

รับทำสื่อการสอน-Mr.Mee Studio-176

คุณค่าของสื่อการสอน

ในปัจจุบันนั้นมีผู้รับทำสื่อการสอนมากมายเนื่องจากเป็นสื่อที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนมากขึ้น โดยรูปแบบที่มีการรับทำสื่อการสอนก็มีหลากหลายด้วยกันอย่างเช่น สื่อวีดีโอ แอพพลิเคชั่น แอนิเมชั่น หรืออินโฟกราฟิกต่างๆ ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าสื่อการสอนนั้นมีคุณค่าอย่างไร ทำไมถึงได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนในปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆ

รู้จักกับสื่อการสอนก่อนว่าคืออะไร

สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ สื่อหรือวิธีการใดๆ ก็ตามที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลความรู้ ทัศนคติ ทักษะและประสบการณ์ต่างๆไปสู่ผู้เรียนและแสดงข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ทั้งยังมีเทคนิควิธีการใช้อย่างเป็นระบบช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพที่มากขึ้นกว่าเดิม สื่อการสอนแต่ละชนิดมักจะมีคุณสมบัติและลักษณะพิเศษที่มีคุณค่าในตัวของมันเองแตกต่างกันไปตามเรื่องราวที่สื่อสารและวิธีการใช้

คุณสมบัติสำคัญของสื่อการสอนที่น่าสนใจ

สื่อการสอนมีคุณสมบัติพิเศษที่น่าสนใจอยู่ 4 ประการ คือ

  1. สามารถจัดเก็บข้อมูลความรู้ต่างๆ ไว้ได้อย่างคงทนถาวร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความรู้ในอดีตหรือปัจจุบัน ทั้งในลักษณะของรูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหวต่างๆ และสามารถนำไปใช้เมื่อไรก็ได้ตามความต้องการ
  2. สามารถจัดแจงจัดการและปรับแต่งข้อมูลความรู้ต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนได้ดี
  3. สื่อการสอนบางรูปแบบ สามารถใช้เทคนิคพิเศษเพื่อเอาชนะข้อจำกัดหลายๆประการได้ตัวอย่างเช่นในด้านขนาดของห้องเรียน ระยะทางของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล หรือเวลา อีกทั้งสื่อการสอนสามารถนำความรู้บางเรื่องที่เป็นนามธรรมมาแสดงและสื่อสารให้เข้าใจง่ายได้ดีและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
  4. สามารถแจกจ่ายและขยายข้อมูลความรู้ออกเป็นหลายๆ ฉบับเพื่อเผยแพร่สู่คนจำนวนมาก และสามารถใช้ซ้ำๆ ได้หลายครั้ง ทำให้สามารถแก้ปัญหาในด้านการเรียนการสอนต่างๆ ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบได้เป็นอย่างดี

คุณค่าของสื่อการสอน

คุณค่าของสื่อการสอน จำแนกได้ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ คือ

1.คุณค่าด้านวิชาการ

1.1 ทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรงและเข้าใจความหมายของข้อมูลความรู้ได้ชัดเจนและตรงตามที่ผู้สอนต้องการ

1.2 ทำให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าไม่ใช้สื่อการสอน

1.3 เป็นส่วนเสริมด้านความคิดและส่งเสริมการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน

1.4 ช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ถูกต้อง และจำเรื่องราวข้อมูลความรู้ได้มากและได้นานขึ้น

1.5 สื่อการสอนบางชนิด ช่วยเร่งทักษะในการเรียนรู้ ให้เข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้น เช่น ภาพยนตร์ เกมส์หรือแอพพลิเคชั่นเป็นต้น

2.คุณค่าด้านจิตวิทยาการเรียนรู้

2.1 ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ มากขึ้น

2.2 ทำให้เกิดความคิดรวบยอดเพียงอย่างเดียวตรงตามที่ผู้สอนต้องการ

2.3 ปลุกเร้าความสนใจในการเรียนรู้ ทำให้เกิดความพึงพอใจในการเรียนและส่งเสริมให้เกิดการทำกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองได้ดีขึ้น

3.คุณค่าด้านการศึกษา

3.1 ช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนช้าเรียนได้เร็วขึ้นและมากขึ้น

3.2 ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเนื้อหาความรู้ต่างๆ

3.3 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกันครั้งละหลายๆ คน

3.4 ช่วยขจัดปัญหาเรื่องเวลา สถานที่ ขนาดห้องเรียน และระยะทาง เนื่องจากไม่ว่าอยู่ที่ไหน สถานที่ใด เวลาใด ก็สามารถเปิดใช้สื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ได้

โดยรวมแล้วสื่อการสอนมีคุณค่าที่ดีและคุณสมบัติที่น่าสนใจอยู่มากมาย สามารถนำมาพลิกแพลงใช้ได้หลากหลาย ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงรูปแบบของสื่อก็มีให้เลือกใช้มากมาย ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อกับการเรียนอีกด้วยและด้วยความนิยมในการใช้สื่อการสอนในปัจจุบันจึงทำให้มีบริษัทที่รับทำสื่อการสอนประเภทต่างๆมากขึ้นตามไปด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก :  https://nattarikablog.wordpress.com/2016/02/15/การเลือกใช้สื่อการเรีย/

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: