รับทำโฆษณา-Mr.Mee Studio-119

ทฤษฎีเรื่องของแรงจูงใจนั้นเป็นทฤษฎีหนึ่งที่เราสามารถนำมาประยุกต์ปรับใช้กับการรับทำโฆษณาได้ โดยแรงจูงใจเป็นสิ่งชักนำพฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ โดยปกติพฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีแรงจูงใจ และเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ นักการตลาดจึงพยายามกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการนั้นๆผ่านวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคค้นหาวิธีมาตอบสนองความต้องการของตัวเองที่เกิดขึ้น จึงได้เกิดเป็นทฤษฎีแรงจูงใจขึ้น