รับทำสื่อการสอน-Mr.Mee Studio-171-01

ในปัจจุบันด้วยความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการศึกษาในหลายๆด้าน หลายๆทาง ทำให้ทั้งผู้เรียน ผู้สอน รวมถึงผู้รับทำสื่อการสอนและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ต่างๆต้องมีการปรับตัวกัน โดยเฉพาะกับบทบาทของครูด้วยที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆไปด้วย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้