สื่อการสอนที่ดีเป็นอย่างไร

Published

October 31, 2017

Share MEE

รับทำสื่อการสอน-Mr.Mee Studio-168-01

สื่อการสอนที่ดีเป็นอย่างไร

นักออกแบบที่รับทำสื่อการสอนรวมถึงผู้ที่จะนำสื่อการสอนไปใช้ในการเรียนการสอน ควรรู้วิธีการพิจารณาสื่อการสอนที่ดีอย่างพอสังเขปเอาไว้ เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพทั้งต่อผู้เรียนและผู้สอน วันนี้เราจึงมีบทความเกี่ยวกับการพิจารณาว่าสื่อการสอนที่ดีเป็นอย่างไรมาฝากกัน

ดูตามลักษณะเฉพาะตามประเภทของสื่อ

สื่อแต่ละประเภทมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะ ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนบางประเภทจะทำหน้าที่เพียงให้สาระข้อมูลแค่บางส่วน บางประเภทจะให้ทั้งสาระและกำหนดให้ผู้เรียนตอบสนองด้วย ซึ่งอาจจะนำเสนอถึงความเป็นรูปธรรมมากน้อยแตกต่างกันไป โดยสื่อที่เป็นรูปธรรมมากจนสามารถสัมผัสและมีส่วนรวมกับสื่อได้มากตัวอย่างเช่น ของตัวอย่าง แบบจำลองต่างๆ ซึ่งสื่อเหล่านี้หากจะให้เป็นสื่อที่ดีก็คือเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่แบบจำลอง แบบตัวอย่างเหล่านั้นสามารถแสดงออกมาได้ว่าสมจริงหรือไม่ ส่วนสื่อที่เป็นภาพกราฟิก ไม่ว่าจะเป็น ภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เราจะดูว่าเป็นสื่อการสอนที่ดีหรือไม่นั้นจะอิงจากองค์ประกอบต่างๆของสื่อโดยรวมว่าสามารถทำงานได้ดีเต็มศักยภาพของสื่อเหล่านั้นและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนได้หรือไม่ รวมถึงการสร้างสรรค์ปรับปรุงให้สื่อการสอนเหล่านั้นทันยุคสมัยเสมอ เนื่องจากสื่อการสอนบางประเภทก็อาจจะล้าหลังเกินไปแล้วที่จะนำมาใช้ จนไม่สามารถสร้างบรรยากาศร่วมให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานไปกับการเรียนได้  ซึ่งในกรณีหลังนี้สื่อเหล่านั้นก็จะกลายเป็นสื่อการสอนที่ไม่ดีไป

มาตรฐานการออกแบบต้องดีและสวยงาม (Design Standards)

การออกแบบสื่อการเรียนการสอนเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยการนำส่วนประกอบต่างๆ ตามประเภทของสื่อและองค์ประกอบตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องมาผสมรวมกันแล้วออกแบบให้ดีและสวยงาม เพื่อประโยชน์ของการสื่อข้อมูลสาระต่างๆตามวัตถุประสงค์ โดยการออกแบบสื่อที่ดีจะต้องช่วยทำให้การสื่อสาระชัดเจนและเป็นที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้เรียน โดยต้องไม่เป็นการออกแบบที่ทำให้การสื่อสารคลุมเครือ และสับสนจนเป็นอุปสรรคต่อการสื่อความเข้าใจ รวมถึงสื่อการสอนต้องกระชับและได้ใจความครบถ้วน มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมและต้องสามารถตรึงความสนใจของผู้เรียนให้ได้ตลอดเวลา เพื่อนำไปสู่การอยากเรียนรู้เพิ่มเติมอีกในอนาคต แต่ถ้าสื่อนั้นเป็นวัสดุแบบจำลองต่างๆ ก็จะต้องเป็นการออกแบบที่ลงตัว มีความสมดุลและรายละเอียดที่ครบถ้วนในตัวของมันเอง

นอกจากนี้ในบางครั้งอาจใช้การออกแบบแก้ข้อจำกัดหรือข้อเสียเปรียบของลักษณะเฉพาะบางประการของเนื้อหาการเรียนการสอนบางประเภทอย่างเช่นเรื่องนามธรรมต่างๆ ให้ดูชัดเจน เข้าใจง่ายและเข้าใจได้รวดเร็วมากขึ้น

มาตรฐานทางเทคนิควิธีการนำเสนอสื่อ (Technical standards)

เทคนิควิธีการนำเสนอสื่อ เป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้สื่อการสอนมีความน่าสนใจและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทคนิควิธีที่ใช้ในการนำเสนอสื่อการเรียนการสอน ต้องเป็นเทคนิควิธีการทางการศึกษา โดยเป็นเทคนิควิธีการที่ช่วยให้การเสนอสาระข้อมูลความรู้เป็นไปอย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือหรือไม่ซ่อนเร้นเนื้อหา การนำเสนอต้องน่าสนใจ ตื่นตาตื่นใจ ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบต้องสามารถชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างและความเหมือนได้อย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความเข้าใจง่าย มีความกระชับและสามารถสรุปเนื้อหาสาระรวบยอดได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่วัตถุประสงค์การเรียนการสอนกำหนดเอาไว้ อีกทั้งควรนำเสนอให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกร่วมกับการเรียนการสอนอย่างเป็นจริงเป็นจังให้ได้ด้วย

ส่วนในด้านการใช้สื่อ ควรเป็นเทคนิควิธีที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการใช้สอน ใช้ง่าย มีความปลอดภัย และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งสรุปโดยรวมนั้นสื่อการสอนที่ดีคือสื่อการสอนที่สามารถบอกเล่าเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ได้อย่างครบถ้วน และสื่อสารออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วเข้าใจง่ายและตรึงผู้เรียนให้อยู่ร่วมกับการเรียนได้ดี ซึ่งลักษณะเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ผู้รับทำสื่อการสอนควรทำออกมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนผู้สอนที่นำสื่อการสอนเหล่านั้นไปใช้ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : http://portal.edu.chula.ac.th/edtech/view.php?Page=1251878086465158

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: