สื่อโฆษณาคืออะไร มีอะไรบ้าง

Published

September 29, 2017

Share MEE

รับทำโฆษณา-Mr.Mee Studio-113-01

สื่อโฆษณาคืออะไร มีอะไรบ้าง

ปัจจุบันชีวิตประจำวันของเรานั้นแทบจะเห็นโฆษณากันอยู่เกือบจะตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นบนจอทีวี จอมือถือ หรือตามสถานที่ต่างๆ เนื่องจากสื่อโฆษณาเข้ามามีบทบาทสำคัญกับทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรที่ทำธุรกิจ เพราะการโฆษณามีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี เป็นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจและทำให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ในตอนนี้ก็มีบริษัทที่รับทำโฆษณากันเยอะและหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเช่นกัน

สื่อโฆษณา คืออะไร

การโฆษณา หมายถึง การให้ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อเป็นการสื่อสารจูงใจผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย มีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหาของสารที่โฆษณาออกไป อันเอื้ออำนวยจูงใจให้มีการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการนั้น ๆ ตลอดจนชักนำให้ปฏิบัติตามแนวความคิดต่าง ๆ

ส่วน สื่อโฆษณา ก็หมายถึงเครื่องมือทางการตลาดที่มีบทบาทหรือมีหน้าที่นำข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น ไปยังกลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยการใช้สื่อโฆษณานั้นๆจะเกิดประโยชน์หรือประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้สื่อแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายด้วย

ความสำคัญของสื่อโฆษณา

การโฆษณาในปัจจุบันเกิดขึ้นด้วยหลายจุดประสงค์ เช่น เน้นย้ำให้เห็นถึงจุดดีจุดเด่นเพื่อจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อปลูกฝังหรือสร้างจิตสำนึกให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน เป็นต้น ดังนั้นความสำคัญของสื่อโฆษณาจึงมีฐานะเป็นสื่อสนับสนุนให้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการนำเสนอมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1.สร้างความเข้าใจในคุณสมบัติของสินค้าและบริการ หรือประชาสัมพันธ์ผลงานให้สาธารณะชนได้รับรู้ในวงกว้าง

2.สร้างแรงกระตุ้นแรงจูงใจให้เกิดความต้องการอยากซื้อสินค้า บริการหรือต้องการนำไปทดลองและปฏิบัติตาม

3.สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางในในตัวสินค้าและบริการ หรือมั่นใจภูมิใจในองค์กร

4.สร้างการตอกย้ำความทรงจำของผู้บริโภคหรือบุคคลกลุ่มเป้าหมายให้จดจำสินค้า บริการ หรือสิ่งที่ต้องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้

ประเภทของสื่อโฆษณา มีอะไรบ้าง

สื่อโฆษณาแบ่ง เป็นประเภทต่าง ๆ  ได้เป็น 4 ประเภท  คือ

1.สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ (Print Media)

เป็นการสื่อโฆษณาโดยใช้ตัวหนังสือเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความคิดสิ่งที่ต้องการสื่อสารไปสู่ประชาชน มีด้วยกันหลากหลายประเภท เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือการใช้สินค้า แบบตัวอย่างสินค้า (catalogs) เป็นต้น ซึ่งสื่อประเภทนี้ก็เป็นหนึ่งในประเภทของสื่อโฆษณายุคแรกเริ่มด้วย

2.สื่อโฆษณาประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพ (broadcasting media)

เป็นการโฆษณาโดยการใช้เสียง  ภาพ หรือตัวหนังสือ ได้แก่ โฆษณาวิทยุและโทรทัศน์

3.สื่อโฆษณาออนไลน์

สื่อโฆษณาประเภทที่มาแรงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน มีทั้งแบบภาพนิ่งที่สื่อสารด้วยรูปภาพและตัวหนังสือ หรือแบบภาพเคลื่อนไหวที่ครบไปด้วยภาพและเสียง ซึ่งสื่อโฆษณาออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากเนื่องด้วยคนเริ่มใช้สื่ออย่างโทรศัพท์มือถือที่เข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

4.สื่อโฆษณาประเภทอื่น ๆ

เป็นสื่อโฆษณาอื่น ๆ นอกเหนือจากสื่อที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เช่น สื่อที่โฆษณาสำหรับติดตั้งเฉพาะกับสถานที่ต่างๆ  สื่อโฆษณานอกสถานที่อย่างป้ายโฆษณาขนาดต่างๆ  โฆษณาที่ติดตามรถที่ใช้สำหรับคมนาคม เป็นต้น

สื่อโฆษณาเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีบทบาทสำคัญต่อองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ที่ทำธุรกิจ เพราะเป็นสื่อที่มีหน้าที่นำข้อมูลข่าวสารสื่อสารเรื่องราวเหล่านั้นไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของธุรกิจที่หวังผลกำไรหรือเป็นงานบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ได้ โดยที่ประเภทและบริษัทที่รับทำโฆษณาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและกาลเวลา มีการปรับตัวให้เหมาะสมและมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเช่นกัน

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก :

https://www.im2market.com/2017/02/11/4290 และ http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter7-1.html

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: