10 ประเภทของการออกแบบ พาร์ท 2

Published

October 22, 2017

Share MEE

รับออกแบบ-Mr.Mee Studio-133-02-01

10 ประเภทของการออกแบบ พาร์ท 2

วันนี้เรามาต่อกันกับเรื่องประเภทการรับออกแบบกับอีก 5 ประเภทที่เหลือกันเลย

6.การออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการออกแบบในรูปแบบสินค้าต่างๆ เพื่อส่งผ่านไปยังผู้ซื้อ ผู้บริโภคในวงกว้าง ซึ่งมีขอบเขตในการออกแบบที่กว้างขวางมากและแบ่งออกได้มากมาย หลายลักษณะ ซึ่งนักออกแบบต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆกันด้วย ตัวอย่างงานออกแบบประเภทนี้ได้แก่ งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบครุภัณฑ์ งานออกแบบเครื่องสุขภัณฑ์ งานออกแบบเครื่องใช้สอยต่างๆ งานออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

7.การออกแบบโฆษณา

เป็นการออกแบบเพื่อชี้แนะชี้นำและชักชวนทางด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และความคิด จากความคิดของคนคนหนึ่งไปสู้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการโฆษณาเป็นปัจจัยสำคัญที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจและการประชาสัมพันธ์เพราะจะช่วยกระตุ้น หรือผลักดันสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการและเปรียบเทียบสิ่งที่โฆษณาเพื่อเลือกซื้อ เลือกใช้บริการหรือเลือกแนวคิดนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมาย การโฆษณาผลิตภัณฑ์ เช่น โฆษณาขายอาหาร ขายเครื่องไฟฟ้า ขายผลิตผลทางเกษตรกรรม โฆษณาบริการท่องเที่ยว ส่วนการโฆษณาด้านความคิด เช่น โฆษณาความคิดเห็นทางวิชาการ ข้อเขียน ข้อคิดเห็นในสังคม ความดีงามในสังคม นอกจากนี้ยังมีการโฆษณาชวนเชื่อที่เสนอความคิดเห็น โน้มน้าว สร้างอิทธิพลทางความคิดหรือทัศนคติ เช่น การโฆษณาทางศาสนา การโฆษณาให้รักษากฎจราจร โฆษณาให้รักชาติ การโฆษณาเหล่านี้มีสื่อที่จะใช้กระจายสู่กลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายช่องทาง เช่น ทีวี สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุ เป็นต้น

8.การออกแบบพาณิชยศิลป์

เป็นการออกแบบที่ใช้ฝีมือแสดงความงามที่ใช้ในการตกแต่งอาจจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้เล็กๆ น้อยๆ ก็ได้ ส่วนใหญ่จะเน้นความสวยงาม ความน่ารัก ซึ่งเป็นความสวยงามที่มีคุณลักษณะเร้าใจต่อผู้พบเห็นในทันทีทันใดและแสดงความสวยงามหรือศิลปะโดดเด่นมากกว่าประโยชน์ใช้สอย เช่นการออกแบบที่ใส่กล่องจดหมายแทนที่จะมีเพียงที่ใส่ และที่แขวนซึ่งเป็นหน้าที่หลักก็อาจจะออกแบบเป็นรูปสัตว์ต่างๆ แสดงสีสรรและการออกแบบที่แปลกใหม่ เร้าใจ เป็นต้น ลักษณะของการออกแบบพาณิชย์ศิลป์ยังมุ่งออกแบบในลักษณะของแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามสมัยนิยมด้วย

9.การออกแบบศิลปะประดิษฐ์

เป็นการออกแบบที่แสดงความวิจิตรบรรจงที่มีความสวยงามเพื่อให้เกิดความสุขสบาย รื่นรมย์ มากกว่าการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดอื่นใด ความวิจิตรบรรจงในที่นี้หมายถึง การตกแต่งสร้างสรรค์ลวดลายหรือรูปแบบด้วยความพยายาม เป็นงานฝีมือที่ละเอียดและประณีต เช่น ศิลปะการจัดจานอาหาร การแกะสลักผลไม้ น้ำแข็ง งานจัดดอกไม้ ร้อยมาลัย งานเย็บปักถักร้อยตกแต่ง เครื่องตกแต่งร่างกายเช่น แหวน กำไล ต่างหู เข็มกลัด งานกระดาษ เช่น ฉลุกระดาษ ประดิษฐ์กระดาษเป็นสิ่งต่างๆ งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ เช่น ใบไม้ เปลือกหอย ดอกหญ้า หลอดกาแฟ งานแกะสลักของแข็ง เช่น แกะสลักหน้าบัน บานประตู โลหะ เป็นต้น

10.การออกแบบตกแต่ง

เป็นการออกแบบเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบเพื่อเสริมแต่งความงามให้กับอาคารบ้านเรือนและบริเวณที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดความสวยงามน่าอยู่อาศัย การออกแบบตกแต่งในที่นี้หมายถึงการออกแบบตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร

การออกแบบตกแต่งภายใน หมายถึง การออกแบบตกแต่งที่เสริมและจัดสภาพภายในอาคารให้สวยงาม น่าอยู่อาศัย ซึ่งหมายรวมถึงภายในอาคารบ้านเรือน ที่ทำงาน ร้านค้า โรงเรียน

ส่วนการออกแบบตกแต่งภายนอกเป็นการออกแบบตกแต่งนอกอาคารบ้านเรือน ภายในรั้วที่สัมพันธ์กับตัวอาคาร เช่น สนาม ทางเดิน การจัดวางต้นไม้ บริเวณพื้นที่พักผ่อน และส่วนอื่นๆบริเวณรอบตัวอาคาร

และทั้งหมดนี่ก็คือประเภทของการออกแบบที่มีการรับออกแบบกันอยู่

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: