Mr.Mee Studio

SERVICES

E-Learning

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ บนเครื่องมือที่ต้องการ

Web E-Learning | SCORM | Online Video | Company Training | Gamification

รูปแบบการสอนที่ทันสมัย

เรียนรู้ทุกเรื่องราวผ่านรูปแบบดิจิทัล เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนของคุณ

เรียนรู้แบบตอบสนอง 2 ทาง

เพิ่มประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นจากการมี ส่วนร่วมของผู้เรียนด้วยระบบ Interactive

วัดผลการเรียนได้

วัดผลการเรียนรู้ด้วยระบบการตอบคำถาม และรวบรวมคะแนน