infographic-Mr.Mee Studio-017-01

ถ้าหากถามถึงความต่างของ Infographic กับ Motion Infographic เราก็สามารถอธิบายออกมาได้ถึงสองส่วนด้วยกันคือ 1.แปลความหมายตามหลักภาษา 2.จุดประสงค์การใช้งาน ดังนั้นเรามาเริ่มที่ส่วนแรกกันก่อนเลย