แผนปฏิบัติระดับชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

เป็นอินโฟกราฟิกให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ จัดทำโดยกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: