อินโฟกราฟิก-Foodinnopolis-02

อินโฟกราฟิกโมชั่น ของเว็บไซต์ Foodinnopolis เพื่อใช้อธิบายวิธีการใช้งานในการนักวิจัยด้านการอาหารที่ผู้ใช้ต้องการ