อินโฟกราฟิก รู้ไว้ ป้องกันภัยแชร์ลูกโซ่ ผลิตโดยศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

จัดทำมาเพื่อให้ความรู้และเตือนภัยประชาชนเกี่ยวกับปัญหาแชร์ลูกโซ่ในปัจจุบัน

ซึ่งมีเหตุการณ์ตัวอย่างที่มีผู้เสียหายมากมายจากเหตุการณ์หลอกลวงแชร์ลูกโซ่เหล่านั้น

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก รู้ไว้ ป้องกันภัยแชร์ลูกโซ่

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก รู้ไว้ ป้องกันภัยแชร์ลูกโซ่

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก รู้ไว้ ป้องกันภัยแชร์ลูกโซ่

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก รู้ไว้ ป้องกันภัยแชร์ลูกโซ่

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก รู้ไว้ ป้องกันภัยแชร์ลูกโซ่

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก รู้ไว้ ป้องกันภัยแชร์ลูกโซ่

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก รู้ไว้ ป้องกันภัยแชร์ลูกโซ่

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: