สื่อแอนิเมชั่นกึ่งอินโฟกราฟิก ให้ข้อมูลข้อควรปฏิบัติตนในการเข้าวัด ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: