อินโฟกราฟิกที่จะให้ความรู้เรื่องการยื่นเสนอกฎหมายโดยฉบับประชาชน

ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนั้นประชาชนสามารถยื่นเรื่องเสนอกฎหมายได้

โดยอินโฟกราฟิกนี้อธิบายถึงกระบวนการยื่นกฎหมาย จนไปถึงการพิจารณาจนจบ

ผลิตโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก กฎหมายฉบับประชาชน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก กฎหมายฉบับประชาชน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก กฎหมายฉบับประชาชน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก กฎหมายฉบับประชาชน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก กฎหมายฉบับประชาชน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก กฎหมายฉบับประชาชน

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: