อินโฟกราฟิกที่จะให้ความรู้เรื่องการยื่นเสนอกฎหมายโดยฉบับประชาชน

ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนั้นประชาชนสามารถยื่นเรื่องเสนอกฎหมายได้

โดยอินโฟกราฟิกนี้อธิบายถึงกระบวนการยื่นกฎหมาย จนไปถึงการพิจารณาจนจบ

ผลิตโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก กฎหมายฉบับประชาชน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก กฎหมายฉบับประชาชน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก กฎหมายฉบับประชาชน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก กฎหมายฉบับประชาชน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก กฎหมายฉบับประชาชน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก กฎหมายฉบับประชาชน

Published

August 20, 2021

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)

Line Chat

Copyright 2023 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved