โมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) โดย กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ให้ความรู้เรื่องความสิทธิของประชาชนภายในประเทศ สิทธิที่พึงมี และสิทธิที่ห้ามกระทำต่อบุคคลอื่น

ใช้เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิให้มากยิ่งขึ้นภายในอินโฟกราฟิกคลิปสั้นนี้

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง

Published

August 19, 2021

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)
Icon_Mail
contact@mrmeestudio.com
ติดต่องาน
Icon_Mail
mrmeestudio@gmail.com
ติดต่อฝึกงานสำหรับนักศึกษา

Line Chat

Copyright 2024 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved