ทฤษฎีเรื่องของแรงจูงใจนั้นเป็นทฤษฎีหนึ่งที่เราสามารถนำมาประยุกต์ปรับใช้กับการรับทำโฆษณาได้ โดยแรงจูงใจเป็นสิ่งชักนำพฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ โดยปกติพฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้จะต้องมี